Công khai dự toán chi thường  xuyên quý I/2022

Công khai dự toán chi thường xuyên quý I/2022 kèm theo quyết định số 09/QĐ-MGMP và biểu mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC