Trường Mẫu giáo Mỹ Phong thực hiện công khai quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2021

- Quyết định số 10/QĐ-MGMP ngày 20/04/2022 V/v Công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021

- Biểu mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC

- Biên bản và thông báo xét duyệt quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021