KẾ HOẠCH

Chiếc lược Phát triển trường mẫu giáo Mỹ Phong

giai đoạn 2020-2025

 

- Căn cứ Văn bản hợp nhất  số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

      - Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

          - Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

  - Căn cứ Quyết định số: 6536/ QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện Phù Mỹ về việc Ban hành kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 của UBND huyện Phù Mỹ.

- Căn cứ kế hoạch số: 18 /KH-UBND ngày 20/10/2020 của UBND xã Mỹ Phong V/v phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và tình hình đội ngũ; cơ sở vật chất, trẻ em của trường Mẫu giáo Mỹ Phong.

     -Trường Mẫu giáo Mỹ Phong xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 cụ thể như sau:

I/  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

  1. Đặc điểm tình hình:

Trường Mẫu giáo Mỹ Phong được thành lập năm 1991, đến năm 2013 được  chuyển từ loại hình trường mẫu giáo bán công sang loại hình trường mẫu giáo công lập theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân  huyện Phù Mỹ. Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tương đối đầy đủ. Hiện nay nhà trường có 3 điểm, 3 điểm trường có khuôn viên và tường rào, cổng ngõ; Sân trường có trang thiết bị đồ chơi ngoài trời, đồ chơi cho cháu học và vui chơi. Toàn trường có 4 phòng học kiên cố, 3 phòng học bán kiên cố, có 2 nhà bếp xây dựng theo qui trình bếp 1 chiều; 1 hội trường; 1 phòng giáo dục thể chất, có 4 máy tính phục vụ quản lý hành chính và chuyên môn được kết nối mạng...

Hiện nay trường Mẫu giáo Mỹ Phong có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên 25 người, nữ 22 người.

Trong đó: Cán bộ quản lý: 02 người; giáo viên: 14 người; nhân viên: 9 người; Biên chế: 18 người; 1 người hợp đồng có đóng bảo hiểm;  6 người hợp đồng ngắn hạn .

- Trình độ giáo viên đạt chuẩn: 11/14 người, tỉ lệ 78,5%, trong đó trên chuẩn 8/15 người, tỉ lệ 5,76 %. Hiện có 2 giáo viên đang đi học trên chuẩn.

Tổng số lớp: 7 Lớp mẫu giáo

         - Trẻ từ 3-5 tuổi: 214 cháu ; nữ : 107 cháu, tỉ lệ 55,15 %

- Trẻ 5 tuổi: 128/128  cháu;  Nữ: 67 , Tỷ lệ: 100% (14 trẻ học trái tuyến, 14 trẻ từ nơi khác đến học)

- Trẻ 4 tuổi: 74/121 cháu; Nữ: 31 cháu; Tỷ lệ : 61,15%

- Trẻ 3 tuổi: 12/135 cháu; Nữ : 9 cháu; tỷ lệ: 8,9%

- 100% trẻ được học bán trú và 2 buổi/ ngày.

Trong những năm qua trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu yêu cầu.

2. Những thuận lợi, khó khăn:

2.1. Thuận lợi:

a/ Nội lực của nhà trường:

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: có tinh thần đoàn kết tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện.

- 100% CB – GV có trình độ tin học A và ngoại ngữ thuận lợi trong việc đổi mới phương pháp ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ.

b/ Các yếu tố bên ngoài:

- Được Lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

- Hội Khuyến học, hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể, quan tâm ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.2. Khó khăn:

a/ Các yếu tố bên trong nhà trường:

- Tỉ lệ trẻ 3 tuổi ra lớp còn rất thấp so với số lượng trẻ trong độ tuổi ra lớp.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên

    - Đa số phụ huynh kinh tế gia đình còn dựa vào nông nghiệp, nên công tác XHHGD của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.

- Một số giáo viên mới vào ngành,chưa có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc; nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

b/ Các yếu tố bên ngoài:

- Một bộ phận nhỏ phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập và chăm sóc con em.

  - Từ tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2020-2021, trường mẫu giáo Mỹ  Phong xác định  những vấn đề ưu tiên trong thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 như sau:

  3. Xác định các mục tiêu ưu tiên:

            - Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.  Đổi mới phương pháp quản lý nhà trường, phương pháp  dạy học lấy trẻ làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

           - Phát triển thể chất, giảm tỉ lệ thấp còi và SDD. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất, tinh thần và tính mạng khi trẻ ở trường.         

 - Giáo dục giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

           - Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

           - Tiếp tục ứng dụng CNTT vào giảng dạy, học tập, quản lý,  hoạt chuyên môn.
           - Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lí, giảng dạy.

           - Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất giữ vững đạt phổ cập TE5T.
           - Huy động các nguồn lực để phát triển nhà trường.

  - Thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ.

       * Để thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 nhà trường  cần xây dựng chiến lược đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu và giải  pháp sau:

II. MỤC TIÊU

1.Mục tiêu chung

Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Đa dạng các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non (GDMN) trong nước; củng cố. duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một; phát triển GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi.

2.Mục tiêu cụ thể

             Phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu:

2.1. Về quy mô, mạng lưới trường, lớp: Phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non, huy động 90% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường;

          2.1.1 Điểm trường:

Hiện có 3 điểm trường đến năm 2025 vẫn giữ nguyên 3 điểm trường.

Lớp có 8 lớp ( trong đó 7 lớp mẫu giáo mẫu giáo 3-5 tuổi và 1 lớp nhà trẻ); điểm chính Vĩnh Bình 4 lớp, Văn trường Tây 2: 02 lớp, Phú Quang: 02 lớp.

 Huy động 100% trẻ mẫu giáo  5 tuổi ra lớp và 85 % trẻ 3-4 tuổi, nhà trẻ 10%

          2.2.Phát triển quy mô trường, lớp:

 2.2.1. Dự kiến số lớp:

Năm học

5 tuổi

4 tuổi

3 tuổi

Nhà trẻ

T.Số lớp

2020-2021

6

1

0

0

7

2021-2022

6

1

0

0

7

2022-2023

5

1

1

0

7

2023-2024

4

2

1

0

7

2024-2025

4

2

1

1

8

2.2.2. Dự kiến số lượng huy động trẻ ra lớp:

 

Năm học

Trẻ 5 tuổi

Trẻ 4 tuổi

Trẻ 3 tuổi

Nhà trẻ

TS trẻ

huy động

Điều tra

Huy động

Tỷ lệ %

Điều tra

Huy động

Tỷ lệ %

Điều tra

Huy động

Tỷ lệ %

Điều tra

Huy động

Tỉ lệ

2020-2021

121

121

100

135

86

63,7

116

10

8,6

84

0

0

231

2021-2022

135

135

100

116

100

86,2

84

10

11,9

90

0

0

220

2022-2023

116

116

100

84

78

92,8

90

25

27,8

86

0

0

219

2023-2024

84

84

100

90

84

93,3

86

28

29,0

96

0

0

196

2024-2025

90

90

100

86

82

   95.3

96

25

26,0

100

24

24

221

Tổng cộng

546

546

100

   511

430

84.1%

472

98

20,7%

456

24

24%

1.087

      

      2.2.3 Về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ:

-  Hàng năm phấn đấu 100% lớp mẫu giáo được học 2 buổi/ngày; tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân  giảm 0,3%/năm, tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 0,2%/năm, tỉ lệ trẻ em thừa cân - béo phì giảm 0,1%/năm.

 

 

Năm học

 

Tổng số trẻ

Bé ngoan

Bé chuyên cần

Bé khỏe

Bé đạt chuẩn phát triển

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

2020-2021

231

230/231

99,5

230/231

99,5

229/231

99,2

227/231

98,2

2021-2022

220

219/220

99,5

219/220

99,5

219/220

99,5

217/220

98,6

2022-2023

219

218/219

99,5

218/219

99,5

218/219

99,5

216/219

98,7

2023-2024

196

195/196

99,5

195/196

99,5

195/196

99,5

193/196

98,4

2024-2025

221

220/221

99,5

220/221

99,5

220/221

99,5

218/221

98,6

 

      1. Về đội ngũ giáo viên:

 - Năm học 2020-2021 có 14 giáo viên/7 lớp bán trú, thiếu 1 giáo viên mầm non theo quy định, có 5,76% giáo viên đạt trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non, có 78,5% giáo viên đạt trình độ chuẩn; giáo viên chưa đạt chuẩn quy định chiếm 21,43%, có 78,6% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.

- Phấn đấu đến năm học 2021-2022 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

         - Phấn đấu đến năm học 2023-2024 có 100%  giáo viên  đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên , có 86,7% giáo viên đạt trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non.

 

Năm học

CB – GV - NV

Trình độ chuyên môn

Đảng viên

Ghi chú

TS

CBQL

GV

NV

TC

ĐH

TT

2020-2021

19

2

14

3

4

4

11

 

15

 

2021-2022

19

2

14

3

4

4

11

 

16

 

2022-2023

20

2

15

3

3

3

13

 

16

 

2023-2024

20

2

15

3

1

3

15

 

17

 

2024-2025

22

2

17

3

1

3

18

 

17

So với thời điểm hiện tại thiếu  3  GV

 

 2.2.5. Về cơ sở vật chất trường lớp:

- Năm học 2020-2021 có tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 50%, xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

- Phấn đấu đến năm 2022 xây dựng 1 phòng y tế, phòng nhân viên , phòng bảo vệ,  nhà xe  và các phòng chức năng, 1phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

         - Hàng năm nhà trường phấn đấu duy trì tỉ lệ phòng học kiên cố đạt 50%, trường chuẩn quốc gia đạt mức độ I.

Năm học

TS điểm trường

Phòng học

Nhà hiệu bộ

Phòng nghệ thuật

Phòng GD thể chất

Nhà bếp

Nhà xe

Thiết bị ĐDTT

hiện có

Ghi chú

2020-2021

3

7

0

1

1

2

0

7

 

2021-2022

3

7

0

1

1

3

1

7

 

2022-2023

3

7

1

1

1

3

1

7

 

2023-2024

3

7

1

1

1

3

2

7

 

2024-2025

3

7

1

1

1

3

3

8

 

 

2.2.6.Về phổ cập GDMN: Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch duy trì phổ cập, phân công giáo viên điều tra trẻ trong độ tuổi, nhập thông tin trên hệ thống phần mềm theo tiến độ, hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận.

   III. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn  2020-2025

 1. Lộ trình thực hiện các mục tiêu cơ bản:
           * Năm học 2020-2021:

Duy trì  7 lớp học bán trú, Vĩnh Bình 3 lớp, Văn Trường Tây 2 lớp; Phú Quang 2 lớp. 

Tham mưu UBND xã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 điểm trường văn Trường Tây, Phú Quang.

Xin huy động công tác xã hội hóa giáo dục, vận động nguồn kinh phí từ  UBND xã  đầu tư nâng cấp sân trường tại Phú Quang.  

- Tham mưu Phòng GD và Đào tạo xin hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 phòng nhân viên, phòng bảo vệ,  nhà xe, phòng y tế, 1 kho bếp.

Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non năm 2020.

Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia.

* Năm học 2021-2022:

Duy trì  7 lớp học bán trú, Vĩnh Bình 3 lớp, Văn Trường Tây 2 lớp; Phú Quang 2 lớp. 

Xin huy động công tác xã hội hóa giáo dục, vận động nguồn kinh phí từ  các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và phụ huynh để nâng cấp sân trường Vĩnh Bình.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các Đề án đào tạo bồi dưỡng nâng trình độ chuẩn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để đến năm 2023 đạt yêu cầu theo quy định tại Luật giáo dục năm 2019. (Vận động và tạo điều kiện cho 2 giáo viên học Đại học SPMN).

Tiếp tục công tác xã hội hóa giáo dục hoàn thiện vườn cổ tích, xây dựng các khu vui chơi cho trẻ điểm Phú Quang.

           Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non năm 2021

Thực hiện công tác tự đánh giá để hoàn thiện các tiêu chí

  * Năm học 2022-2023:

- Tiếp tục công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp:

- Tiếp tục  hoàn thiện vườn cổ tích điểm Vĩnh Bình.

- Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non năm 2022.

* Năm học 2023-2024:

-  Đảm bảo số lượng lớp số học sinh các lớp theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

- Tham mưu phòng giáo dục mở lớp học cho trẻ em làm quen với ngoại ngữ .

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non có đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

- Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non năm 2023

  * Năm học 2024-2025:

- Tiếp tục công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, hoàn thành các mục tiêu.

+ Phấn đấu đạt 8 lớp;trong đó 7 lớp mẫu giáo 1 lớp nhà trẻ.  Đảm bào số lượng học sinh các lớp theo quy định.

+ Tham mưu lãnh đạo phân bổ giáo viên  theo quy định.

+ Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non năm 2024

+ Thực hiện đảm bảo số lượng giáo viên đạt chuẩn theo luật giáo dục năm 2019.

- Tham mưu phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ xin bổ sung đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho nhà trẻ; đồ chơi ngoài trời cho điểm trường chính.

2. Phát triển môi trường giáo dục phù hợp với xu thế phát triển GDMN:

           - Môi trường vật chất:

            Mỗi lớp học giáo viên xây dựng đủ các góc chơi theo quy định,  đồ chơi các góc phong phú đa dạng và được thay đồi phù hợp với từng độ tuổi.

          Sân chơi 3 điểm trường thôn Vĩnh Bình, Văn Trường Tây, Phú Quang. Đảm bảo có đồ chơi, có cây xanh bóng mát, có các khu vui chơi đẹp, bố trí phù hợp cho trẻ trãi nghiệm....

          Đồ dùng đồ chơi các tiết dạy phong phú đẹp mắt, phù hợp với từng hoạt động.

           - Môi trường xã hội:

          Tạo các mối quan hệ tốt, nuôi dưỡng chu đáo của  người lớn đối với trẻ.

          Trẻ được yêu thương, tôn trọng, giáo viên phải gương mẫu.

          Quan tâm những suy nghĩ của trẻ tạo cho trẻ có sự chia sẻ, hợp tác với bạn bè

3. Đổi mới công tác quản lí giáo dục mầm non:

 Thực hiện đổi mới công tác quản lý trong trường mầm non, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm giải trình trong các hoạt động của nhà trường.

 Thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo đảm tính thống nhất, chính xác và kịp thời; thực hiện phần mềm báo cáo Giáo dục mầm non tạo điều kiện cho các cấp quản lý giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường.

4. Đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non

 Đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình Giáo dục mầm non theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT; phát triển các điều kiện và hoạt động của nhà trường theo các tiêu chí của trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

 Đổi mới hoạt động chuyên môn; đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục mầm non; vận dụng các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến phù hợp với thực tiễn của địa phương để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; rà sót, đánh giá về chương trình giáo dục mầm non; từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau năm 2020 với nội dung và phương pháp tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới.

Tăng cường thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường, thực hiện phương châm “Học thông qua vui chơi, trải nghiệm”, thực hiện lồng ghép nội dung phát triển vận động cho trẻ vào các thời điểm, các hoạt động một cách hợp lý, linh hoạt, sáng tạo để giúp trẻ phát triển tốt các kỷ năng vận động. Triển khai nội dung tích hợp học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thông qua các nhóm phương pháp tác động bằng tình cảm, trực quan minh họa, thực hành, đánh giá, nêu gương.

 Phấn đấu tổ chức  cho trẻ em làm quen với ngoại ngữ và tin học theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập; sử dụng bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, cha mẹ trẻ về phát hiện sớm, can thiệp sớm đối với trẻ em có nguy cơ chậm phát triển và trẻ em khuyết tật; đẩy mạnh giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật

5. Nâng cao chất  lượng chăm sóc,  sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ mầm non.

Thực hiện cân đo và theo dõi sức khỏe trẻ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học để phù hợp với phát triển sức khỏe và tầm vóc trẻ em theo hướng dẫn mới; duy trì 65,24% lớp bán trú, nâng cao chất lượng bữa ăn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất, tinh thần để từng bước giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng; tiếp  tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020.

 Lựa chọn, nhân rộng các mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

 Huy động sự đóng góp của nhân dân, kết hợp với chính sách hỗ trợ của nhà nước để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú.

 Phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp.

6. Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục mầm non

 Thực hiện chi Ngân sách nhà nước giao đảm bảo theo quy định.

 Tích cực tham mưu các cấp xây dựng cơ sở vật chất để phát triển giáo dục mầm non.

 7. Nguồn lực để thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường:

 - Nhân lực:

 Phát triển đội ngũ CB-GV-NV đến năm 2023 đảm bảo số lượng  và chất lượng theo quy định tại thông tư 19/2018/ BGDĐT về kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn quốc gia.

- Nguồn lực tài chính:

                 + Từ ngân sách nhà nước hàng năm.

                 + Nguồn lực từ xã hội hoá giáo dục:  Từ các doanh nghiệp, đoàn thể, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm có thiện ý với nhà trường.

           8. Quan hệ với cộng đồng:

            Xây dựng và phát triển các mối quan hệ tốt với các tập thể, các cá nhân- văn hoá, chính trị-xã hội, doanh nghiệp ở địa phương để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

            Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương, với phụ huynh để làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động  nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục các cháu của nhà trường.

    9. Phấn đấu đạt thành tích tập thể:

Năm học

Chi bộ

Tập thể

Ghi chú

2020-2021

HTTNV

       LĐXS – Giấy  khen UBND huyện

 

2021-2022

HTTNV

       LĐXS – Giấy  khen UBND huyện

 

2022-2023

HTTNV

     LĐXS – Giấy khen UBND huyện

 

2023-2024

HTTNV

        LĐXS – Giấy  khen UBND huyện

 

2024-2025

HTTNV

        LĐXS – Giấy  khen UBND huyện

 

        IV. TỔ CHỨC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

 1. Phổ biến kế hoạch :

           Kế hoạch  phát triển giáo dục mầm non của nhà trường giai đoạn 2020-2025 sau khi được thông qua Hội nghị Chi bộ, Hội đồng trường,  được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan, quan tâm đến nhà trường.

           Thông tin nội dung cơ bản của kế hoạch trên trang website của trường.

           2. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá:

             Ban chỉ đạo thực hiện kế  hoạch phát triển giáo dục mầm non của nhà trường giai đoạn 2020-2025  bao gồm Hiệu trưởng quản lý chung, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn; tổ văn phòng,  nhà trường chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên và cả tập thể Ban chỉ đạo.Ban chỉ đạo có trách nhiệm điều chỉnh kế hoạch sau từng giai đoạn triển khai, thực hiện sát với tình hình thực tế của nhà trường.
           Hiệu trưởng và Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của nhà trường giai đoạn 2020-2025  có trách nhiệm phổ biến tới mọi đối tượng về kế hoạch; thành lập ban kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp để thực hiện; tham mưu với lãnh đạo cấp trên, phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế  hoạch phát triển giáo dục mầm non của nhà trường giai đoạn 2020-2025.
            Phó hiệu trưởng chuyên môn, theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp thực hiện.

            Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất biện pháp thực hiện.

            Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của nhà trường giai đoạn 2020-2025; kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kì, từng năm học; đề xuất biện pháp thực hiện kế hoạch.

            3. Tiêu chí đánh giá: 

 Bám sát nội dung kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của nhà trường giai đoạn 2020-2025, các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong kế hoạch  để kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện, đánh giá mức độ tiến bộ so sánh các chỉ tiêu cùng kỳ năm sau với năm trước và với mục tiêu đề ra của kế hoạch.

             V. KẾT LUẬN:

             1. Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của trường Mẫu giáo Mỹ Phong giai đoạn 2020-2025 là một văn bản có tác dụng định hướng cho sự xây dựng và phát triển giáo dục của nhà trường theo đinh hướng; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong từng kế hoạch hàng năm.

            2. Kế hoạch còn thể hiện rõ sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nhằm mục đích xây dựng cho nhà trường đáng tin cậy.

           3. Trong thời kì hội nhập, có nhiều sự thay đổi về kinh tế xã hội, tất nhiên kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của nhà trường sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung. là cơ sở nền tảng để nhà trường định  hướng chiến lược phát triển giáo dục cho những giai đoạn tiếp theo một cách bền vững.

               VI. KIẾN NGHỊ :

1. Đối với Uỷ ban nhân dân xã :

 Quan tâm  tạo điều kiện cho trường làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 điểm trường Văn Trường Tây, Phú Quang .

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Tham mưu với UBND huyện  quan tâm đầu tư xây dựng thêm 1phòng phó hiệu trưởng, phòng nhân viên , phòng bảo vệ,  nhà xe , phòng y tế , nhà kho, sân khấu ngoài trời, 1 nhà bếp, 1 kho bếp, phòng giáo dục âm nhạc ở điểm chính, phân bổ giáo viên đủ theo quy định,  tạo mọi điều kiện để trường thực hiện kế hoạch  đề ra, chỉ đạo và giúp đỡ trường về cách tổ chức và thực hiện.

            3. Đối với nhà trường:

 Tham mưu lãnh đạo phòng Giáo dục  xây 1 phó hiệu trưởng, phòng nhân viên , phòng bảo vệ,  nhà xe và các phòng chức năng,  phân bổ giáo viên đủ theo quy định. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh quán triệt đầy đủ kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của nhà trường giai đoạn 2020-2025 và quyết tâm thực hiện

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025